Bieren

  beschrijving excl btw #  
  Heineken bier 50 ltr
€ 137,86
  Heineken bier 30 ltr
€ 92,40
  Heineken bier 10 ltr
€ 33,28
  Amstel bier 30 ltr
€ 90,45
  David bier Heineken 20 ltr
€ 70,25
  David bier Amstel 20 ltr
€ 69,15
  Koolzuurfles 2 kg
€ 16,61
  Koolzuurfles 10 kg
€ 33,21
  Verbruik koolzuur per kg
€ 8,00
  Koolzuurfles cooltapsysteem
€ 5,46
  Amstel bier 50 ltr
€ 132,98