Bieren

  beschrijving excl btw #  
  Heineken bier 50 ltr
€ 129,86
  Heineken bier 30 ltr
€ 86,40
  Heineken bier 10 ltr
€ 31,28
  Amstel bier 50 ltr
€ 125,48
  Amstel bier 30 ltr
€ 83,34
  David bier Heineken 20 ltr
€ 67,36
  David bier Amstel 20 ltr
€ 65,17
  Koolzuurfles 2 kg
€ 16,61
  Koolzuurfles 10 kg
€ 33,21
  Verbruik koolzuur per kg
€ 8,00
  Koolzuurfles cooltapsysteem
€ 5,46